Zaplo půjčka před výplatou žádost


Společnost Zaplo se specializuje na nebankovní půjčky. Nabízí aktuálně bezúročnou půjčku pro osoby, které si půjčují poprvé. Je zde evidentní snaha nalákat nové zákazníky, kteří si budou půjčovat pravidelně. Případně chronické neplatiče, kteří nestihnou tuto půjčku splatit včas.

Bezúročně si můžete půjčit 500 až 5000 Kč, na 1 až 30 dnů. V jiných případech se již platí poplatek za zprostředkování úvěru a sazby dosahují stovek procent ročně. Pokud půjčku nesplatíte včas, začínají naskakovat penále.

Žádost o půjčku před výplatou Zaplo

Smlouva o úvěru č. …………

Datum: …………

SMLOUVA O ÚVĚRU

Věřitel

Obchodní firma: Zaplo Finance s.r.o
IČO: 29413575
Sídlo: Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170   00
Telefon: 225 852 311
E-mail: info@zaplo.cz

a

Klient

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Trvalý pobyt:
E-mail:
Číslo mobilního telefonu:

 

uzavřeli dne ………… tuto Smlouvu o úvěru ve smyslu § 2395 Občanského zákoníku a Zákona o spotřebitelském úvěru, jejímž předmětem je závazek Věřitele poskytnout Klientovi za podmínek stanovených níže peněžní prostředky v úhrnné výši jistiny Úvěru a Klient se zavazuje Úvěr Věřiteli splatit a zaplatit Věřiteli veškeré úroky přirostlé k Úvěru a veškeré další platby, které dle této Smlouvy souvisí s Úvěrem, a to vše ke Dni splatnosti Úvěru na bankovní účet Věřitele a pod variabilním symbolem uvedeným na příslušné faktuře.

Podmínky úvěru:

Částka jistiny Úvěru:
Den splatnosti
Procentní sazba úroku:
Celková splatná částka:
RPSN:

 

Strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta zaplatit jakoukoli splátku dle této Smlouvy řádně a včas, a to bez ohledu na zavinění Klienta, je Klient povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze splatné, avšak nezaplacené částky, a to za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta je splatná den následující po dni takového prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Věřitele na náhradu škody v plné výši a úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Klient k Okamžiku registrace Věřiteli potvrzuje, že se podrobně seznámil s textem ustanovení této Smlouvy včetně jejích příloh, přílohy č. 1 Obchodní podmínky a přílohy č. 2 Sazebník, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy, rozumí právům a povinnostem tam obsaženým, souhlasí s nimi, považuje je za závazná a výslovně přijímá tzv. překvapivá ujednání uvedená v čl. 10 (Důležitá ujednání) Obchodních podmínek.

Tato Smlouva je uzavřena Okamžikem uzavření a stává se platnou a účinnou okamžikem vystavení Potvrzení věřitele.

Zaplo Finance s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 205150

Sdílejte článek s přáteli


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.