Pojmy z pojišťovnictví


V souboru pojmů, které zde uvádíme, se snažíme vyjasnit ty, které nebývají vždy jasné. Vše je vysvětleno češtinou, nikoliv právničtinou, aby se dala podstata pojmu lehce představit a pochopit.  Vysvětlení pojmu je dobré pro pochopení, ne pro oficiální použití.

Pojistitel – pojišťovna
Pro lepší zapamatování – pojistitel -> zaměstnavatel, tedy pojišťovna

Pojistník – ten, kdo podepisuje pojistnou smlouvu a platí pojistné.

Pojistné – úplata za pojištění, cena pojištění.

Pojištěný – na koho zdraví nebo odpovědnost se pojištění vztahuje.

Obmyšlený – pokud je zemře pojištěný a má sjednáno v pojistné smlouvě výplatu peněz,  potom pokud zemře, dostane tento obnos právě obmyšlený.

Pojistná hodnota – nejvyšší možná újma, která může nastat.
Příklad: Automobil má hodnotu 160 tisíc korun, pojistná hodnota je tedy 160 tisíc korun, což je i nejvyšší škoda, která může na vozidle nastat.

Pojistná částka – nejvyšší dohodnuté pojistné plnění, základ pro stanovení pojistného, klient si ji může stanovit libovolně.
Pokračování příkladu s automobilem: klient si řekne, že chce auto pojistit na 100 tisíc korun, od této částky se pak odvíjí výše pojistného.

Podpojištění – pojistná částka je nižší než poj. hodnota.
Situace, která nastala v našem příkladu, poj. částka<poj. hodnota. Klient pak dostane vyplaceno pouze 100/160 = 0,625 *100= 62,5% vzniklé škody.

Spoluúčast – pojištěný se podílí určitou částkou na úhradě škody. Pojišťovna hradí až od určité výše škody. Sjednaná spoluúčast 5 tisíc korun, škoda 12 tisíc korun, pojišťovna hradí 7 tisíc korun.

Datum sjednání – kdy byla smlouva podepsána.

Počátek pojištění – od kdy začíná smlouva platit.

Pojistná událost – událost, po které pojistitel (pojišťovna) musí plnit.

Pojistné plnění – plnění, které poskytne pojistitel, když nastane pojistná událost

Vinkulace pojištění – vázání výplaty poj. plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Příklad: pojistník si pojistí dům, na který má hypotéku od banky a pojištění vinkuluje na banku, které pak je vyplaceno pojistné plnění.

Škodové pojištění – účelem náhrada škody v důsledku vzniku poj. události – pojištění vozidel, budov..

Obnosové pojištění – účelem získání obnosu – tj. dohodnuté finanční částky v důsledku vzniku poj. události ve výši nezávislé na rozsahu škody – životní pojištění – každý si cení svůj život na jinou částku, příklad: vysoké pojistné částky na pojištění nohou fotbalistů.

Odkupné (odbytné) – výše rezervy (částka) u životního pojištění, které může být vyplaceno k datu zániku pojištění.

Všeobecné pojistné podmínky – podmínky pojištění konkrétního pojistitele (pojišťovny), nedílná součást pojistné smlouvy.
Podle kterých zákonů se řídí sjednané smlouvy – záleží na datu sjednání smlouvy:
NOZ (Nový občanský zákoník) od 1.1.2014
ZPS (Zákon o pojistné smlouvě) od 1.1.2005-31.12.2013
OZ (Občanský zákoník) do 31.12.2004

Bonus – u neživotního pojištění – pokud každoročně pojišťuji vozidlo a řídím bez nehod, získávám slevu

Malus – u neživotního pojištění – pokud často s vozidlem bourám, pak platím více než klient bez nehod

Asistence – zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště. Většinou obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení aj.

Časová cena – cena, kterou měla věc před pojistnou událostí – Za kolik byste ji mohli teoreticky prodat

Nová cena – cena, za kterou jde pořídit stejná nová nebo velmi podobná věc v daném místě a čase – Pokud před měsícem nabourám automobil a je pojištěn na novou cenu, náhrada je ve výši, za kterou před měsícem bylo možné pořídit stejný nový automobil v České republice.

Zelená karta – mezinárodně platný doklad o pojištění – povinném ručení – platný téměř v celé Evropě. Po sjednání pojištění ji vystaví pojišťovna klientovi.

Promlčecí doba – počíná běžet jeden rok po pojistné události. U pojištění smrti a dožití desetiletá, jinak tříletá.

Amortizace – opotřebení – hodnota vozidla v čase klesá.

Provize – odměna pojišťovacímu zprostředkovateli za sjednání smlouvy.

Kmen pojistných smluv – všechny pojistné smlouvy spadající pod jednoho pojistitele nebo oddělení .

Flotilové pojištění – pojištění souboru věcí pod jednou pojistnou smlouvou – u firemních klientů – firma si nechá pojistit všechny automobily jednou smlouvou.

Likvidátor pojistných událostí – prošetřuje pojistné události a rozhoduje o výši pojistného plnění.

Likvidace – proces prošetření a vyčíslení pojistného plnění.

Mobilní technik – vyjíždí k pojistné události po jejím nahlášení, většinou škodu nafotí a popíše skutečný stav věci.

Výluky z pojištění – věci, či způsoby vzniku škody, na které se nevztahuje pojištění – ve výlukách může být například pojištění povodní a záplav, pokud dům je následně poškozen povodní, pojišťovna nic neplatí.

Zajištění – pojištění pojišťovny u zajišťovny (velká instituce je jich jen několik na světě).

Technická úroková míra – (TÚM) je úroková míra, kterou používají pojišťovny při výpočtu pojistného v životním pojištění – U životního pojištění se většinou jedná o smlouvy s dlouhým trváním (desítky let) a je u nich často garantováno zhodnocení ve výši TÚM – podobné jako úroková sazba u spořících účtů v bankách a stavebních spořitelnách. Aktuálně 1,8% ročně, tzn. Ze 100 000 Kč za rok budu mít 101 800 Kč.

Autor úvodního obrázku: Gastonmag

Sdílejte článek s přáteli


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.